phóng lớn
thu nhỏ
Chi nhánh TP.HCM tổ chức đào tạo “Nâng cao năng lực bán hàng và quản trị”
13/02/2017 10:20:22 SA
Ngày 11/02/2017, Chi nhánh TP.HCM kết hợp với công ty PC tổ chức buổi đào tạo “Nâng cao năng lực bán hàng và quản trị” cho TP/PP kinh doanh các Showroom du lịch tại TP.HCM.
4.jpg

2.jpg

Với nội dung đào tạo cốt lõi là nâng cao nhận diện về cơ sở vật chất, xe trưng bày trong Showroom; Nâng cao năng lực bán hàng của từng Showroom, từ đó gia tăng hiệu quả kinh doanh, cách thức quản lý Showroom trong thời gian tới.

3.jpg

Then Mây
Các tin Khác